top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Ekicier

5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI

5199 sayılı hayvanları koruma kanunu 28. madde kapsamında belirlenen idari para cezaları açıklamalı olarak aşağıda anlatılmıştır.

Madde 28. a): 4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, hayvan başına 1.200,00 Türk Lirası idarî para cezası.

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına almakla yükümlüdürler. (Madde 4 ikinci cümle.) Aksi halde hayvanları koruma kanunu gereğince hayvan başına 1.200,00TL idari para cezası ödemek zorundadırlar.

Madde 28. b): 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına 1.000,00 Türk lirası; üçüncü fıkrasına aykırı davranan işletme sahiplerine 5.000,00 Türk lirası idarî para cezası.

Bir hayvanı, sahiplenen veya ona bakan kişi; hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.

Yukarıda açıklanan hayvanların sahiplenmesi ve bakımına uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlar hakkında, hayvan başına 1.000,00TL idari para cezası verilir.

Ev hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler. İzinsiz ve sertifikasız olarak ev hayvanı satan kişilere 5.000,00TL idari para cezası verilmesi gerekmektedir.

Madde 28. c) 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına bin Türk lirası idarî para cezası.

Hayvanlara tıbbi ve cerrahi müdahaleler sadece veteriner hekimler tarafından yapılabilir. Veteriner olmadan yapılacak tıbbi müdahaleler durumunda hayvan başına 1.000,00TL idari para cezası verilecektir.

Madde 28. d) Fiil suç teşkil etmediği takdirde, 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına otuz beş bin Türk lirası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

Bir hayvanın neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır. Bu yasağa uymayarak bir hayvanın neslini yok edecek her türlü müdahalede bulunanlara 35.000,00TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbî amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez. Ev hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi müdahale yapılması yasaktır. Ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin, veteriner hekimliği uygulamaları ile ilgili tıbbî sebepler veya özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi gerekli görmesi veya üremenin önlenmesi durumlarında izin verilebilir.

Bir hayvana tıbbî amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek, çeşitli maddelerle doping (uyarıcı) yapmak, hayvanların türlerine has davranış ve fizikî özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek yasaktır.

İzah edildiği şekle uymadan, bir hayvanın dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi amacı olmadan yapılan, kuyruk kesimi, kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması, tırnak ve diş sökümü ve hormon ve ilaç vermek, çeşitli uyarıcı maddeler yapılması hallerinde hayvan başına 4.500,00TL idari para cezası verilmektedir.

Madde 28. e) 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına bin iki yüz Türk lirası; yetkisi olmadığı hâlde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

Hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşlarda bu deneylerin yapılmasına kendi bünyelerinde kurulmuş ve kurulacak etik kurullar yoluyla izin verilir. Yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına 4.500,00TL ve bu izne uymayanlara 1.200,00TL idari para cezası verilmektedir.

Madde 28. f) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine aykırı davrananlara beş yüz Türk lirası; birinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırı davrananlara hayvan başına bin beş yüz Türk lirası; dördüncü fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı davrananlara hayvan başına beş yüz Türk lirası; beşinci fıkrası uyarınca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara beş bin Türk lirası; altıncı fıkrasına aykırı davrananlara üç bin Türk lirası; sekizinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına bin Türk lirası idarî para cezası.

Satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur. Buna aykırı davrananlara 500,00TL idari para cezası verilmektedir.

Çiftlik hayvanlarının bakımı, beslenmesi, nakliyesi ve kesimi esnasında hayvanların refahını ve güvenliğinin sağlanması hususunda Bakanlıkça çıkarılan yönetmeliğe aykırı davrananlara hayvan başına 1.500,00TL idari para cezası verilmektedir.

Ev hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanların sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemler almakla yükümlüdürler aksi halde hayvan başına 500,00TL idari para cezası verilecektir.

Hayvanların ticari amaçla film çekimi ve reklam için kullanılması ile ilgili hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir ve izne tabidir. Yönetmeliğe aykırı davranarak, ticari amaçlı film çekimi ve reklam için hayvanları kullananlar hakkında 5.000,00TL idari para cezası verilecektir.

Bir hayvan; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz. Buna aykırı davrananlara 3.000,00TL idari para cezası verilecektir.

Hasta, sakat ve yaşlı durumda bulunan veya iyileşemeyecek derecede ağrısı ve acısı olan bir hayvanı usulüne uygun kesmek ya da ağrısız öldürme amacından başka bir amaçla birine devretmek, satmak veya almak yasaktır. Bu şekilde bulunan hayvanı devreden, satan veya satın alan hakkında hayvan başına 1.000,00TL idari para cezası verilecektir.

Madde 28. g) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara beş bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez. Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir.

Hayvanların eğitiminde yukarıdaki şekle aykırı davrananlar veya hayvanları dövüştürenler hakkında 5.500,00TL idari para cezası verilecektir.

Madde 28. h) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına iki bin yüz Türk lirası; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beş bin iki yüz elli Türk lirası idarî para cezası.

Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik (sağlıklı) kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Hayvanı korkutarak, acı vererek, sağlık kurallarına uyulmadan bir anda değil de acı duymasına sebep olacak şekilde uzunca bir sürede kesimi halinde hayvan başına 2.100,00TL idari para cezası verilecektir.

Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Maddede belirtilen şekle uyulmadan yapılacak kurban kesimlerinde aykırı hareket edenler hakkında hayvan başına 5.250,00TL idari para cezası kesilecektir.

Madde 28. ı) 13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davrananlara hayvan başına iki bin iki yüz Türk lirası; aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi hâlinde hayvan başına beş bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

Kanunî istisnalar ile tıbbî ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve sütanneliği dönemlerinde hayvanlar öldürülemez. Öldürme işleminden sorumlu kişi ve kuruluşlar, hayvanın kesin olarak öldüğünden emin olunduktan sonra, hayvanın ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdürler. Söz konusu öldürme ve bertaraf etme hükmüne aykırı davrananlar hakkında hayvan başına 1.200,00TL idari para cezası ve aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi halinde ise hayvan başına 5.500,00TL idari para cezası verilecektir.

Madde 28. j) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (g), (h), (ı) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına bin beş yüz Türk lirası; (f) ve (1) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına on bir bin Türk lirası; (d) bendine aykırı davrananlara iki bin Türk lirası; (n) bendine aykırı davrananlara hayvan başına iki bin Türk lirası idarî para cezası.

-Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, (…)(1) dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

-Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak.

-Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına tedavi maksatlı olmayan müdahalelerde bulunmak.

-Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak.

-Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek.

-Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak.

-Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek.

Yukarıdaki hallere aykırı davrananlara hayvan başına 1.500,00TL idari para cezası verilecektir.

-Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya sürmek.

-Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak.

Hallerinde ise aykırı davrananlar hakkında hayvan başına 11.000,00TL idari para cezası verilecektir.

16 Yaşından küçüklere ev hayvanını satan hakkında 2.000,00TL idari para cezası verilecektir.

Ev hayvanını terk edenler hakkında ise hayvan başına 2.000,00TL idari para cezası verilecektir.

Madde 28. k) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için yirmi bir bin Türk lirası idarî para cezası.

Hayvanların korunması ve refahı amacıyla; yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi esastır. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarının programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların yapılması zorunludur. Bu yayınların % 20'sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılması esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görev alanına giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür. Aykırılığın tespiti halinde ihlal edilen her ay için 20.000,00TL idari para cezası verilecektir.

Madde 28. 1) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

Bir hayvana trafik kazası sonrası çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır. Bir hayvana çarpıp kaçan, veterinere götürmeyerek onu tedavi ettirmeyenler hakkında hayvan başına 1.500,00 TL idari para cezası verilecektir.

Madde 28. m) 22 nci maddede belirtilen yükümlülüğe ve çıkarılacak yönetmelikte belirlenen hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına iki bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası.

İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle yükümlüdürler. Gerçek veya tüzel kişiler, hayvanların etolojisine ve habitatına uygun, serbest dolaşımlarına imkân sağlayan doğal yaşam parkları kurabilir. Bakanlıkça çıkarılacak bu yükümlülüğe aykırı hareket edenler hakkında hayvan başına 2.500,00TL idari para cezası verilecektir.

5199 sayılı kanunda sayılan idari para cezalarının ve kabahatlerin veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak veya onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır.

Maddede düzenlenen kabahatlere konu olan ve bu kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır. Söz konusu madde uyarınca el konulan kedi ve köpekler ile Bakanlıkça uygun görülen diğer hayvanlar koruma altına alınarak bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.

Aklınıza takılan her soru için iletişime geçebilirsiniz.8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL SINIRLAR

Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen parasal sınırlar nedir? Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her y

Emekli Maaşına Banka Tarafından Bloke Konulamaz.

Yargıtay son kararında milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir karara imza attı. Kararda emekli maaşını teminat göstererek kredi kullanmış emeklilerin kredi ödemeleri geciktiği takdirde bankanın bloke v

Comments


bottom of page